Contactformulier

Naam *
Telefoonnummer
E-mailadres *
Functie
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Plaats
Vragen/wensen *
  annuleren
* verplichte velden

Algemene voorwaarden


Definities:
A:“ARBO SUPPORT”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arbo Support bv, gevestigd te Rotterdam, alsmede alle rechtspersonen die aan ARBO SUPPORT middels een aandelenverhouding verbonden zijn;
B: “wederpartij”: iedere entiteit die in het zakelijk verkeer optreedt en waarmee ARBO SUPPORT contact onderhoudt resp. heeft onderhouden.
C: Medewerker: werknemer van ARBO SUPPORT danwel diegene die krachtens andersoortige overeenkomst voor of ten behoeve van ARBO SUPPORT werkzaamheden bij een derde partij verricht.

Artikel 1:
1: Op alle aanbiedingen van ARBO SUPPORT, op alle door ARBO SUPPORT geaccepteerde opdrachten, op alle werkzaamheden die ARBO SUPPORT verricht en op alle overeenkomsten waarbij ARBO SUPPORT direct danwel indirect partij is zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2: Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen niettemin volledig van kracht en zullen partijen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van deze nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.

Artikel 2:
1: De aanbiedingen van ARBO SUPPORT worden altijd schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding door de wederpartij verstrekte informatie. De aanbiedingen zijn twee weken geldig, tenzij in de aanbieding anders vermeld.
2: Indien een aanbod van ARBO SUPPORT wordt aanvaard heeft ARBO SUPPORT het recht haar aanbod uiterlijk 2 dagen na ontvangst van deze aanvaarding geheel danwel gedeeltelijk te herroepen. 
3: Ieder aanbod dat aan ARBO SUPPORT gedaan wordt is onherroepelijk gedurende een termijn van 4 weken ingaande op de eerste dag nadat het ARBO SUPPORT bereikt heeft.

Artikel 3:
ARBO SUPPORT kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van overmacht tijdens de werkzaamheden. Onder overmacht wordt onder andere –maar niet uitsluitend- verstaan iedere van buiten komende voorziene danwel onvoorziene oorzaak waarop noch ARBO SUPPORT noch de werkzame medewerker van ARBO SUPPORT invloed kan/kon uitoefenen, die verhindert dat ARBO SUPPORT danwel haar medewerker in staat is de verplichtingen jegens wederpartij na te komen.

Artikel 4:
1: Betalingen aan ARBO SUPPORT dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. 
2: ARBO SUPPORT is te allen tijde gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen. 
3: Opmerkingen over en/of bezwaren tegen facturen en/of geleverde diensten dienen binnen twee maanden na ontvangst van de geleverde diensten en/of factuur schriftelijk bij ARBO SUPPORT te zijn ingediend bij gebreke waarvan ieder recht van wederpartij om zich op een gebrek of defect in het geleverde te beroepen of om de verschuldigdheid van de factuur te betwisten is vervallen. 
4: De wederpartij doet afstand van ieder opschortingsrecht of recht van korting en/of verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Aanspraken van de wederpartij jegens ARBO SUPPORT schorten zijn betalingsverplichting niet op. 
5: Indien de wederpartij enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het hiervoor bepaalde voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Wederpartij met enige betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van ARBO SUPPORT op de Wederpartij opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. 
6: De wederpartij is vanaf het moment van de aanvang van het verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. 
7: In geval van verzuim van de wederpartij is de wederpartij verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die ARBO SUPPORT dient te maken om het aan haar -ARBO SUPPORT- toekomende alsnog te verkrijgen, welke kosten worden vastgesteld op 15% van de openstaande schuld met een minimum van € 250,00. 
8: Onverminderd het hiervoor bepaalde zijn in geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling, wanprestatie of gelegde beslag van/onder de wederpartij de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5:
1: ARBO SUPPORT is niet aansprakelijk voor schade voort-vloeiend uit of verband houdend met de levering en het gebruik van de geleverde zaken en/of diensten, uit welken hoofde dan ook, dus inclusief - maar niet uitsluitend - materiële en immateriële schade, gederfde winst, gemaakte kosten, gevolgschade etc. Het voorgaande is niet van toepassing in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ARBO SUPPORT. 
2: Voorzover, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, toch aansprakelijkheid op ARBO SUPPORT rust dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ARBO SUPPORT in het kader van de verrichte werkzaamheden als vergoeding van wederpartij heeft ontvangen. 
3: Opmerkingen en/of bezwaren over geleden schade dienen schriftelijk bij ARBO SUPPORT te zijn ingediend binnen twee maanden nadat de schade redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, bij gebreke waarvan ieder recht van wederpartij om zich op de aanspraak op een schadevergoeding te beroepen is vervallen. 
4: Wederpartij vrijwaart ARBO SUPPORT tegen alle (rechts) vorderingen en aanspraken van derden die direct danwel indirect verband houden met de levering en het gebruik van de geleverde zaken en/of diensten.

Artikel 6:
In het geval van
(dreigend) faillissement van wederpartij
al dan niet voorlopige surseance van betaling van wederpartij
toerekenbare tekortkoming van de zijde van wederpartij
het leggen van een beslag door een derde ten laste van wederpartij
is ARBO SUPPORT gerechtigd een overeenkomst met wederpartij middels enkele schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te ontbinden en zijn alle vorderingen die ARBO SUPPORT op dat moment jegens wederpartij heeft en daarna nog zal verkrijgen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7:
Het is wederpartij niet toegestaan de (voormalig) medewerker van ARBO SUPPORT in dienst te nemen of anderszins gebruik te maken van diens werkzaamheden gedurende een tijdvak van één jaar na afloop van diens werkzaamheden voor/namens ARBO SUPPORT ten behoeve van wederpartij, noch direct noch indirect, noch in loondienst noch als zelfstandig ondernemer, noch tegen betaling noch “om niet”. In geval van overtreding van het bepaalde in de vorige volzin verbeurt wederpartij ten gunste van ARBO SUPPORT een direct opeisbare boete van € 100.000,00 (schrijve: honderdduizend Euro) onverminderd de verplichting voor wederpartij om daarnaast de daadwerkelijk door ARBO SUPPORT geleden schade te vergoeden.

Artikel 8:
Termijnen waaraan ARBO SUPPORT jegens wederpartij gebonden is zijn geen “fatale termijnen”, dat wil zeggen dat door de enkele afloop van zo een termijn ARBO SUPPORT niet automatisch in verzuim is. Daartoe is een afzonderlijke schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk.

Artikel 9:
Indien zich na het totstandkomen van de overeenkomst omstandigheden voordoen die leiden tot een verhoging van de factoren waarop ARBO SUPPORT de met wederpartij overeen-gekomen prijs c.q. het met wederpartij overeengekomen tarief heeft gebaseerd is ARBO SUPPORT gerechtigd deze prijs c.q. dit tarief dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 10:
Indien de door ARBO SUPPORT te verlenen c.q. verleende diensten bestaan uit het (doen) opleiden en/of (doen) trainen van door wederpartij aangewezen personen en/of groepen van personen geldt naast alle overige alhier genoemde voorwaarden tevens het volgende: 
1: Indien een of meerdere van deze personen hetzij door ziekte hetzij anderszins niet in staat is of zijn aan de betreffende opleiding en/of training/cursus danwel een gedeelte daarvan deel te nemen dan is wederpartij desondanks gehouden de overeengekomen vergoeding volledig aan ARBO SUPPORT te voldoen. 
2: Annulering is mogelijk mits dit schriftelijk geschiedt. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de training/opleiding/cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training/opleiding/cursus is 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. 
3: ARBO SUPPORT heeft het recht de opleiding en/of training/cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 11:
In het geval van ziekte of belet van een door ARBO SUPPORT gedetacheerde medewerker heeft ARBO SUPPORT de mogelijkheid in zijn/haar plaats een andere medewerker te detacheren onder de voorwaarde dat deze nieuwe medewerker over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de betreffende activiteiten te verrichten.

Artikel 12:
Op alle rechtsverhoudingen en geschillen waarbij ARBO SUPPORT partij is is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen waarbij ARBO SUPPORT partij is zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Heeft u vragen of wenst u nadere informatie?