Diverse stoffen die in de industrie worden toegepast kunnen gevaar opleveren voor de gezondheid. In het veiligheidsinformatieblad vind je informatie over de aard en ernst van de gezondheidseffecten (zie toolbox Gezondheid gevaarlijke stoffen: wat zijn de gevaren?) Hoe kun je deze informatie gebruiken om te bepalen welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn om veilig met een stof te werken?

BESCHERMINGSMAATREGELEN
De Arbowet verplicht bedrijven om de blootstellingsrisico’s van hun medewerkers aan gevaarlijke stoffen te inventariseren, te beoordelen en maatregelen te treffen om blootstelling te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken.

Organisatorische maatregelen
Het aantal medewerkers dat kan worden blootgesteld moet zoveel mogelijk beperkt worden. Bedrijven moeten daarnaast zorgen dat de installatiesin goede staat blijven door periodiek onderhoud. Ook moeten de medewerkers worden geinstrueerd over de risico’s van de stoffen waarbij zij werken en de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Technische maatregelen
Bij voorkeur zou er helemaal niet met gevaarlijke stoffen gewerkt moeten worden. Meestal is het echter niet mogelijk om alle gevaarlijke stoffen in een productieproces te vervangen door ongevaarlijke stoffen. Wanneer gevaarlijke stoffen nodig zijn voor het productieproces moet blootstelling aan deze stoffen worden voorkomen met bronmaatregelen, zoals werken met een gesloten systeem. Vaak moet een systeem echter worden geopend voor bijvoorbeeld monstername of onderhoud. In dat geval is het belangrijk om contact met de stof te voorkomen door bijvoorbeeld afscherming van de bron of bronafzuiging. Wanneer blootstelling toch mogelijk is danmoet dit worden beperkt door de hoeveelheid stof of de blootstellingsduur te reduceren.

  • Wat moet je zelf doen?
    Je bent verplicht om de instructies op te volgen die in jouw bedrijf gelden als het gaat om werkzaamheden met gevaarlijke stoffen. Zorg dat je deze kent voordat je met de werkzaamheden start.
  • Zorg dat je de gevaren van de stoffen waarmee je werkt kent door van te voren het veiligheidsinformatieblad door te nemen.
  • Zorg voor een schone werkplek: voorkom lekkages en ruim eventuele lekkages direct op
  • Houd je aan de hygiëne maatregelen: eet niet op de werkplek, was je handen na de werkzaamheden en ga niet met vuile werkkleding in de kantine zitten
  • Maak het systeem zoveel mogelijk leeg voordat het geopend wordt en voorkom dat product kan toestromen door het systeem in te blokken.
  • Gebruik wanneer dat nodig is de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Houd hierbij rekening met de mogelijke blootstellingsroutes en de eigenschappen van de stoffen.
  • Controleer voordat je start of de aanwezige bronmaatregelen goed werken en of je de verder benodigde maatregelen op een correcte manier hebt getroffen.

Ook over de beschermingsmaatregelen geeft het veiligheidsinformatieblad informatie. In de rubrieken ‘Hantering en opslag’ staan brondmaatregelen genoemd en in de rubriek ‘Persoonlijke bescherming’ kun je vinden welke persoonlijke beschermingsmiddelen je het beste kunt dragen, bijvoorbeeld welk type handschoenen en welk type adembescherming. Wanneer het veiligheidsinformatieblad hier niet voldoende informatie over geeft is het verstandig om hierover advies te vragen aan de leverancier van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bij twijfel: niet starten
Wanneer het naar jouw idee niet mogelijk is om je werkzaamheden veilig uit te voeren of wanneer je twijfelt, start de werkzaamheden dan niet. Ga in overleg met je leidinggevende na welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

De laatste maatregel: persoonlijke beschermingsmiddelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een allerlaatste maatregel tegen restrisico’s die met bronmaatregelen niet weggenomen konden worden. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen neemt dus absoluut de noodzaak niet weg om bronmaatregelen te nemen. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn dus nooit de volledige oplossing!

Bronnen:
AI-blad 6 Werken met kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffen
AI-blad 31 Gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen

http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowet–en–regelgeving/arbozorg/arbeidshygienische-strategie.html

De Arbeidshygiënisten van Arbo Support kunnen u adviseren over uw stoffenbeleid en de te nemen veiligheidsmaatregelen om blootstelling te voorkomen!

Bekijk & download productblad