Voor alle (bouw-, onderhoud-, sloop-, renovatie-)projecten waar meer werkgevers werken moet een V&G dossier worden aangelegd. Wat omvat een V&G dossier? Wie stelt dit samen en voor wie is dit bestemd? Dit wordt in deze toolbox toegelicht.

WANNEER EEN V&G DOSSIER?
Het aanleggen van een V&G dossier is verplicht bij alle projecten waarop meer dan één werkgever of één zelfstandig werkende werkzaam zijn.

WAAROM EEN V&G DOSSIER?
Het doel van het V&G-dossier is om de eigenaar of beheerder van het bouwwerk te informeren over eventuele risico’s in de gebruiks-, onderhouds-, renovatie- of sloopfase van het gebouw. Het dossier moet daartoe informatie geven over bouwkundige en technische kenmerken van het bouwwerk. Er moet in vermeld worden welke risico’s er zijn, welke structurele voorzieningen er zijn voor het minimaliseren van deze risico’s en waar nog restrisico’s aanwezig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Vallen van hoogte: is dakrandbeveiliging aanwezig?
 • Vallen door een opening: kunnen openingen veilig worden afgezet?
 • Bekneld raken: zijn er maatregelen genomen om beknelling te voorkomen?
 • Aanrijden: zijn er voorzieningen die rijverkeer van voetgangers scheiden?
 • Blootstelling aan schadelijke stoffen: wordt blootstelling voorkomen, b.v. door afzuiging?
 • Elektrocutie: is dit risico voldoende weggenomen?

Op basis van deze informatie kan de eigenaar of beheerder tijdig maatregelen treffen en de gebruikers van het bouwwerk instrueren.
De eigenaar of beheerder moet tevens zorgen voor goed toegankelijke werkplekken met voldoende werkruimte en een vluchtweg voorzien van verlichting en veiligheidssignalering, zowel bij gebruik en onderhoud als bij renovatie en sloop.

V&G dossier
Het V&G dossier dient te worden opgesteld door de coördinator ontwerpfase onder verantwoording van de opdrachtgever en moet de volgende informatie bevatten:

 • Naam samensteller en zijn werkgever;
 • Datum van definitieve uitgifte;
 • Documentnummer;
 • Korte omschrijving object;
 • Overzicht van relevante documenten en technische specificaties (o.a. bestek, productinformatie, tekeningen, bedienings- en onderhoudsvoorschriften);
 • De bij het vorige punt genoemde documenten.

De coördinator ontwerpfase draagt het V&G-dossier over aan de coördinator uitvoeringsfase. Indien nodig vult de coördinator uitvoeringsfase het V&G-dossier aan. Bij afronding van het project krijgt de opdrachtgever het V&G dossier om dit te kunnen opleveren aan de eigenaar of beheerder van het bouwwerk.
Bronnen:
Arbowet art. 3, 5; 8, Arbobesluit afdeling bouwproces (art. 2.26-2.31, 2.35)
Bouwbesluit 2012 (afdeling 6.12 art. 6.52 en 6.53 veilig onderhoud aan gebouwen)
Vraag & Antwoord Arbobesluit afdeling Bouwproces, Arbouw

De veiligheidskundigen van Arbo Support kunnen voor u een V&G-plan opstellen en een V&G dossier samenstellen. Zij hebben veel ervaring met zeer diverse projecten.

Bekijk & download productblad