Voor (bouw-, onderhoud-, sloop-, renovatie-)projecten van een bepaalde omvang of met hoge risico’s is het opstellen van een V&G-plan verplicht. Het V&G-plan is een onmisbaar document met informatie over de risico’s en benodigde beheersmaatregelen op het project en tevens de afspraken tussen de verschillende partijen. Maar wie moet het V&G-plan opstellen en wat moet er allemaal in staan? En voor wie is het V&G-plan bestemd? Dit wordt in deze toolbox toegelicht.

WANNEER EEN V&G PLAN?
De verplichting voor het opstellen van een V&G-plan geldt voor een project met:

 • Omvang > 500 mandagen of
 • Duur > 30 werkdagen waar op enig moment 20 werknemers tegelijk werken of
 • Risicovolle projecten, zoals bedoeld in bijlage II van Richtlijn 92/57/EEG. In bijlage II van Richtlijn 92/57/EEG staat een, niet volledige, lijst van aanwezige gevaren die zorgen dat een project wordt geclassificeerd als risicovol:
 • Bedelving, vastraken en vallen van hoogte;
 • Verdrinking;
 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische agentia, ioniserende straling;
 • Werken nabij hoogspanningskabels;
 • Werken met springstof;
 • Graven van putten of ondergrondse tunnelwerken;
 • Werken met een duikuitrusting;
 • Werken onder overdruk;
 • Monteren/demonteren van zware geprefabriceerde elementen.

Veel van de genoemde gevaren zijn aanwezig op diverse projecten. Met risicovol wordt hier echter bedoeld dat het gaat om situaties die de gebruikelijke gevaren van de uit te voeren werkzaamheden overstijgen, bijvoorbeeld een combinatie van de genoemde gevaren of werken op zeer grote hoogte of diepte.

Inhoud V&G plan
Aanvankelijk dient een V&G-plan ontwerpfase te worden opgesteld. Dit gebeurt meestal door de coördinator ontwerpfase onder verantwoording van de opdrachtgever. Na gunning moet dit worden aangevuld met informatie over de uitvoeringsfase.
In het V&G-plan ontwerpfase moet in elk geval de volgende informatie vermeld worden:

 • Beschrijving van het project;
 • Overzicht betrokken organisaties;
 • (Indien al bekend) naam coördinator ontwerpfase (verplicht bij project met meer werkgevers);
 • Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) ontwerp (uitvoerings-, beheer- en onderhoudsfase van het ontwerp);
 • Maatregelen/benodigde voorzieningen volgend uit de RI&E ontwerpfase;
 • Restrisico’s (waarvoor geen oplossingen zijn gevonden).

Het V&G-plan ontwerpfase moet worden opgeleverd aan de uitvoerende partij. Deze moet het V&G-plan aanvullen met onderstaande onderwerpen. Dit gebeurt meestal door de V&G-coördinator uitvoeringsfase onder verantwoording van de uitvoerder. Er kan voor gekozen worden om een apart document op te stellen, het V&G-plan uitvoeringsfase.

 • Wijze van samenwerking en coördinatie (voor gelijktijdig of kort na elkaar plaatsvindende werkzaamheden door verschillende werkgevers);
 • Naam coördinator uitvoeringsfase (verplicht bij project met meer werkgevers);
 • Risico’s die in de ontwerpfase nog niet bekend waren of over het hoofd gezien zijn en bijbehorende maatregelen;
 • Maatregelen voor de restrisico’s volgend uit de RI&E ontwerpfase en afspraken over wie deze wanneer uitvoert;
 • RI&E werkzaamheden uitvoeringsfase (inclusief bijkomende risico’s door gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van werkzaamheden en indien van toepassing de wisselwerking met doorgaande werkzaamheden, bijvoorbeeld als een gebouw of terrein ten tijde van het project in gebruik is);
 • Maatregelen volgend uit de RI&E uitvoeringsfase en afspraken over wie deze wanneer uitvoert;
 • Methode van toezicht op de maatregelen (V&G-inspecties);
 • Organisatie van voorlichting en instructie aan de werknemers;
 • Beschrijving van de overlegstructuur;
 • Maatregelen ter voorkoming van toegang door onbevoegden op de projectlocatie.

De opdrachtgever dient er op toe te zien dat de in de ontwerpfase vastgestelde risico’s door de uitvoerder worden opgepakt en dat er adequate maatregelen worden genomen om deze risico’s zo veel mogelijk weg te nemen.
Alle aannemers moeten in elk geval op de hoogte worden gebracht van de inhoud van het V&G-plan uitvoeringsfase en, indien dit voor de betreffende aannemer relevante informatie bevat, tevens het V&G-plan ontwerpfase.
Tijdens het project dient tevens een V&G dossier te worden aangelegd. Wat hier in moet staan leest u volgende maand in onze toolbox.

Bronnen:
Arbowet art. 3, 5; 8, Arbobesluit afdeling bouwproces (art. 2.26-2.31, 2.35)
Bouwbesluit 2012 (afdeling 6.12 art. 6.52 en 6.53 veilig onderhoud aan gebouwen)
Vraag & Antwoord Arbobesluit afdeling Bouwproces, Arbouw
Richtlijn 92/57/EEG bijlage II

De veiligheidskundigen van Arbo Support kunnen voor u een V&G-plan opstellen en een V&G dossier samenstellen. Zij hebben veel ervaring met zeer diverse projecten.

Bekijk & download productblad