Productblad gasmeten OX-EX-TOX

Gasmeten is belangrijk bij o.a. werken in besloten ruimtes. De gevaren van besloten ruimtes zijn onder andere: aanwezigheid van een hoog of laag percentage zuurstof, aanwezigheid van een explosief mengsel en/of de aanwezigheid van giftige stoffen.

Door gasmeten kunnen voorafgaand aan het betreden van de besloten ruimtes of omgevingen waar zich gassen kunnen bevinden, bovenstaande gevaren worden onderkend en passende beheersmaatregelen worden genomen. Op deze wijze kunnen bovengenoemde gevaren van het betreden van een besloten ruimte worden verlaagd of worden weggenomen.

 

Doel

De deelnemer is na afloop van de opleiding in staat:

 • Op basis van stofeigenschappen een meetstrategie op te stellen voor een goed meetresultaat
 • Zelfstandig te bepalen welk meetprincipe toegepast moet worden voor een goed meetresultaat
 • Op de juiste wijze gasmetingen uit te voeren (bijvoorbeeld voor het vrijgeven van besloten ruimtes zoals procesvaten, tanks, kruipruimtes etc.)
 • Op basis van de meetresultaten een passend advies te geven en deze te registreren

Bestemd voor

Medewerkers die voor hun werk met gasmeetapparatuur de atmosfeer van werkplekken moeten meten voor vrijgave van werkzaamheden, bijvoorbeeld:

 • Ploegleiders
 • Operators
 • Veiligheidskundigen
 • Brand / veiligheidswachten

Inhoud van de cursus

Dag 1

 • Wet en regelgeving
 • Eigenschappen, gevaren en de rol van zuurstof
 • Brand en explosiegevaar
 • Fysische eigenschappen van stoffen, gedrag van gassen en dampen
 • Toxische stoffen, omrekenfactoren, grenswaarden
 • Besloten ruimtes
 • Gasmeten-meetprincipes: zuurstofmeten (Ox), explosiegevaarmeting (Ex), toxische stoffen meten (Tox)

Dag 2

 • Gasmeten, theorie,hoe voer je een goede gasmeting uit
 • Gasmeten, praktijk, uitvoeren van metingen in de praktijk, registratie van meetgegevens en advies

Examen

Voor nieuwe cursisten is het complete cursusprogramma van 2 dagen van toepassing. Voor cursisten die een herhalingscursus volgen geldt dat zij alleen de 2e cursusdag volgen, waarbij er vanuit wordt gegaan dat zij zich dusdanig voorbereiden dat de inhoud van cursusdag 1 bekend is.

Resultaat

Na afloop van de cursus volgt een theorie- en praktijkexamen. Kandidaten kunnen kiezen tussen een SOG- of een Arbo Support examen: “SOG is van toepassing voor operationele medewerkers die moeten voldoen aan de VCA gestelde opleidingseisen.

Medewerkers voor wie deze eis niet geldt krijgen dezelfde training, maar kunnen volstaan met een Arbo Support examen; desgewenst een examen en training op maat afgestemd op uw organisatie.

De SOG examens voldoen aan de eind- en toetstermen van de SSVV en worden afgenomen op basis van Computer Based Testing (CBT). Per 1 januari 2017 is dit verplicht gesteld en dient de cursist twee examens te doen die bij elkaar 2,5 uur duren. Deze examens zullen aansluitend aan de basis- en herhalingstraining plaatsvinden.

Het certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar.

Tevens is het mogelijk om de opleiding af te sluiten met een Arbo Support examen. Het certificaat heeft een zelfde geldigheidstermijn als het SOG certificaat.