Productblad gasmeten OX-EX-TOX_herhaling

Gasmeten herhaling

Inleiding

Gasmeten is belangrijk bij o.a. werken in besloten ruimtes. De gevaren van besloten ruimtes zijn onder andere: aanwezigheid van een hoog of laag percentage zuurstof, aanwezigheid van een explosief mengsel en/of de aanwezigheid van giftige stoffen.

Door gasmeten kunnen voorafgaand aan het betreden van de besloten ruimtes of omgevingen waar zich gassen kunnen bevinden, bovenstaande gevaren worden onderkend en passende beheersmaatregelen worden genomen. Op deze wijze kunnen deze gevaren van het betreden van een besloten ruimte worden weggenomen of beperkt.

 

Doel

De deelnemer is na afloop van de training in staat:

 • Op basis van stofeigenschappen een meetstrategie op te stellen voor een goed meetresultaat
 • Zelfstandig te bepalen welk meetprincipe toegepast moet worden voor een goed meetresultaat
 • Op de juiste wijze gasmetingen uit te voeren (bijvoorbeeld voor het vrijgeven van besloten ruimtes zoals procesvaten, tanks, kruipruimtes etc.) en de resultaten te registreren
 • Op basis van de meetresultaten een conclusie te trekken en passend advies te geven en deze te registreren

 

Bestemd voor

Medewerkers die voor hun werk met gasmeetapparatuur de atmosfeer van werkplekken moeten meten voor vrijgave van werkzaamheden en reeds in bezit zijn van een actueel certificaat van de basistraining Gasmeten OX-EX-TOX.

 

Inhoud van de training

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wet- en regelgeving
 • Eigenschappen, gevaren en de rol van zuurstof
 • Brand- en explosiegevaar
 • Fysische eigenschappen van stoffen, gedrag van gassen en dampen
 • Toxische stoffen, omrekenfactoren, grenswaarden
 • Besloten ruimtes
 • Gasmeten-meetprincipes: zuurstofmeten (Ox), explosiegevaarmeting (Ex), toxische stoffen meten (Tox)
 • Gasmeten, theorie, hoe voer je een goede gasmeting uit
 • Gasmeten, praktijk, uitvoeren van metingen in de praktijk, registratie van meetgegevens en advies 

Duur

De herhalingstraining duurt 1 dag. Dit is inclusief examen.

 

Resultaat

Na afloop van de training volgen een theorie- en praktijkexamen. Kandidaten kunnen kiezen tussen een SOG- of een Arbo Support examen.

SOG is van toepassing voor operationele medewerkers die moeten voldoen aan de VCA gestelde opleidingseisen.

Medewerkers voor wie deze eis niet geldt krijgen dezelfde training, maar kunnen volstaan met een Arbo Support examen.

 

De SOG examens voldoen aan de eind- en toetstermen van de SSVV en worden afgenomen op basis van Computer Based Testing (CBT). Per 1 januari 2017 is dit verplicht gesteld en dient de cursist twee examens te doen die bij elkaar 2,5 uur duren. Deze examens vinden plaats aansluitend aan de herhalingstraining.