Productblad Toezichthouder steigergebruik_07_2017

Werken op hoogte is op zichzelf al riskant. Op een tijdelijke constructie, zoals een steiger, neemt dat risico alleen maar toe. Daarom heeft de wetgever een aantal duidelijke richtlijnen gegeven. In het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 7.34, staat dat een door het bedrijf (schriftelijk) aangewezen deskundige steigers keurt voor ingebruikname en periodiek controleert of de steiger nog veilig is.

Leidinggevenden op locaties waar steigers worden gemonteerd vervullen ten aanzien van steigers de rol van toezichthouder steigergebruik (Richtlijn Steigers 7.2.5). De toezichthouder neemt de steiger over van de steigerbouwer en stelt vast of de steiger kan worden vrijgegeven voor gebruik.

De toezichthouder is ook verantwoordelijk voor het veilig houden van de steiger in de gebruiksfase en controleert eens in de twee weken of na bijzondere omstandigheden of de steiger nog in veilig is.

Aangezien deze functionaris de veiligheid van de gebouwde steigers moet kunnen beoordelen, is het van belang dat hij zowel standaardconfiguraties als ook complexe configuraties kan beoordelen.

Om deze taak aantoonbaar op het gewenste niveau te kunnen uitvoeren dient hij/zij te beschikken over het certificaat ‘Toezichthouder Steigergebruik’. Aan het einde van de training wordt een toets afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het certificaat; ‘Toezichthouder Steigergebruik’ conform de eis uit de Richtlijn Steigers.

Doel

Deelnemers zijn na de training aantoonbaar in staat om bij niet gecompliceerde steigerconstructies toezicht te houden tijdens de montage, de steigeroverdracht uit te voeren en de steigerconstructie in een veilige staat te houden.

Bestemd voor

Medewerkers die de werkzaamheden zoals aangeven bij 7.2.5. ‘Toezichthouder Steigergebruik’, uit de Richtlijn Steigers aantoonbaar dienen te kunnen uitvoeren.

Inhoud van de training

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod (theorie en praktijk):

 • Veilige en doelmatige steiger voor alle gebruikers
 • Richtlijn Steigers; inhoud en toepassingsgebied
 • Toezichthouder steigergebruik en toezichthouder steigerbouw
 • Steigermontage en verantwoordelijkheden
 • Termen, begrippen en definities (zoals standaardconfiguratie)
 • Steigertypen en steigertoepassingen
 • Configuratie. Standaard, bedrijfsconfiguraties en afwijkende configuraties
 • Functie en eisen t.a.v. steigeronderdelen zoals staanders, liggers, diagonalen en verankeringen
 • Bouwlift in combinatie met de steiger
 • Controleren van steigerconstructies en het veilig gebruik van steigers
 • Steigeroverdracht, periodieke inspecties en rapportage
 • Vak bekwaamheidseisen steigerbouwer
 • Invloed van omgeving, weersomstandigheden, werken langs de openbare weg, kappen, zeilen end.
 • ‘Voordenken’ in plaats van ‘nadenken’ bij steigerrealisatie
 • Bij elk steiger aandacht voor: ondergrond, belastingen, verankeringen en diagonalen
 • Afsluitende theorietoets

Wanneer de toets, gebaseerd op de eindtermen uit de Richtlijn Steiger bij 7.2.5, met voldoende resultaat wordt afgelegd dan wordt een certificaat in de vorm van een pasje verstrekt. Daarmee beschikt de functionaris aantoonbaar over de vereiste deskundigheid.

Resultaat

De training wordt afgesloten met een examen. Dit bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Wanneer dit examen, gebaseerd op de eindtermen uit de Richtlijn Steigers bij 7.2.5, met voldoende resultaat wordt afgelegd dan wordt een certificaat in de vorm van een pasje verstrekt. Daarmee beschikt de functionaris aantoonbaar over de vereiste deskundigheid. De geldigheid van het certificaat is 5 jaar.